Zasady postępowania rekrutacyjnego do Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” 2024 szkoły/placówki specjalne


Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” zwanej dalej Akcją organizowany w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych Specjalnych zwanych dalej FPES w roku szkolnym 2023/2024 jest prowadzony zgodnie z art. 92a – 92t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230, z 2023 r. poz. 1234, 2005) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452). Nabór dzieci i młodzieży do Akcji jest prowadzony na podstawie zarządzenia nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”.

 

 1. Rekrutacja uczniów warszawskich szkół/placówek specjalnych oraz uczniów mających stałe miejsce zamieszkania w Warszawie w roku szkolnym 2023/2024 do Akcji „Lato w Mieście” 2024 organizowanej w FPES prowadzona jest przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń.

 2. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata zapisują dziecko na tygodniowe turnusy feryjne (od poniedziałku do piątku), które organizowane są w terminie od 24 czerwca 2024 r. do 30 sierpnia 2024 r. (z wyjątkiem ósmego tygodnia ferii letnich, który trwa 4 dni tj. 12.08-16.08.2024 r. z wyłączeniem 15.08.2024 r.). W każdym turnusie można wskazać dowolną liczbę FPES, w których organizowana jest Akcja.

 3. Wszystkie terminy zapisów zostały określone w harmonogramie dla kandydata, który dostępny jest na stronach internetowych szkół/placówek specjalnych, a także w elektronicznym systemie zgłoszeń pod adresem: https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

 4. Rodzice/opiekunowie prawni ww. uczniów ubiegający się o przyjęcie dzieci do Akcji „Lato w Mieście” 2024 mogą zapisać dziecko na dwa sposoby:

 1. Sposób pierwszy: Postępowanie rekrutacyjne przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń – elektroniczne wypełnienie karty uczestnika od 14.05.2024 r. od godziny 16.00 (wtorek) do 26.05.2024 r. do godziny 24.00 (niedziela) rodzice/opiekunowie prawni kandydata mogą zarejestrować dziecko tylko jeden raz używając numeru PESEL jako loginu oraz unikalnego hasła ustanowionego przez zgłaszającego.

W przypadku braku numeru PESEL rodzice/opiekunowie prawni kandydata udają się do FPES w celu uzyskania identyfikatora – loginu, który umożliwi zarejestrowanie dziecka w elektronicznym systemie zgłoszeń. Wielokrotne zalogowanie tego samego kandydata przy użyciu różnych loginów jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie do Akcji. Zgłoszenie do danej edycji Akcji w elektronicznym systemie zgłoszeń wymaga każdorazowo założenia konta. Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych dane osobowe kandydatów mogą być przetwarzane tylko w określonym celu i zakresie, czyli zapisu do wybranej FPES i realizacji w określonym terminie.

 1. Sposób drugi: od 15.05.2024 r. od godziny 08.00 (środa) do 24.05.2024 r. (piątek), w godzinach pracy szkoły/placówki specjalnej, rodzice/opiekunowie prawni kandydatów pobierają kartę kwalifikacyjną uczestnika z elektronicznego systemu zgłoszeń do Akcji „Lato w Mieście” 2024  (pod adresem: https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.plzakładka „Szkoły/placówki specjalne”) lub mogą ją otrzymać w szkole/placówce specjalnej (w godzinach jej pracy), która prowadzi Akcję.


Karta kwalifikacyjna - Pobierz


Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów wypełniają kartę kwalifikacyjną i składają w FPES w terminie od 15.05.2024 r. od godziny 08.00 (środa) do 24.05.2024 r. (piątek), w godzinach pracy szkoły/placówki.

 1. W przypadku braku możliwości przyjęcia wszystkich kandydatów w danym punkcie kierownik wypoczynku uzgadnia z innymi FPES możliwość przyjęcia dziecka w innej FPES.

 2. Informację o zakwalifikowaniu rodzic/opiekun prawny kandydata może uzyskać od 28.05.2024 r. od godziny 16:00 (wtorek):

9. Do 11.06.2024 r. do godziny 16.00 rodzice/opiekunowie prawni uczniów zakwalifikowanych do Akcji dokonują opłat za opiekę i posiłki/dostarczają zaświadczenie/oświadczenie upoważniające do zwolnienia z opłat z macierzystej szkoły zgodnie z Regulaminem FPES. 

 1. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły/placówki specjalnej do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.

 2. Po ogłoszeniu wyników naboru rozpoczynają się zapisy na wolne miejsca, szczegóły poniżej.

 3. O rezygnacji z udziału w Akcji rodzice/opiekunowie prawni kandydata/uczestnika informują kierownika wypoczynku w formie pisemnej, w tym mailowej używając danych kontaktowych odpowiedniej placówki.

 4. Jako rezygnacja z udziału w Akcji rozumiana jest też dwudniowa niezgłoszona nieobecność uczestnika w szkole/placówce specjalnej.

 5. Informacja o zapisach jest podana do wiadomości publicznej poprzez stronę internetową FPES oraz zamieszczenie jej w szkołach/placówkach specjalnych oraz elektronicznym systemie zgłoszeń po zalogowaniu się pod adresem: https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

 

Harmonogram zapisów do Akcji „Lato w Mieście” 2024

Sposób pierwszy

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone w systemie zgłoszeń

Data

Etap zapisów/czynności kandydata

od

do

14.05.2024 r. godzina 16.00 (wtorek)

26.05.2024 r.
godzina 24.00 (niedziela)

Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów pod adresem: https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

28.05.2024 r.

godzina 16.00 (wtorek)

Informacja w systemie o kandydatach zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

29.05.2024 r.

godzina 8.00 (środa)

11.06.2024 r. godzina 16.00 (wtorek)

Potwierdzanie woli udziału w Akcji, w każdej szkole/placówce specjalnej (w godzinach jej pracy), do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie karty kwalifikacyjnej (jedna karta na jeden turnus) wraz załącznikami - potwierdzenie opłat za żywienie i opiekę lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat.

Złożenie karty w szkole/placówce specjalnej jest warunkiem udziału w Akcji.

17.06.2024 r.
  godzina 12.00 (poniedziałek)

Publikacja (w systemie) listy kandydatów, którzy potwierdzili wolę udziału.
Ostateczną decyzję o przyjęciu do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.

18.06.2024 r.
 godzina 12.00 (wtorek)

Publikacja wykazu wolnych miejsc

 

 

Sposób drugi

Rodzic/opiekun prawny wypełnia papierową wersję karty kwalifikacyjnej.

Data

Etap zapisów/czynności kandydata

od

do

15.05.2024 r. godzina 8.00

(środa)

24.05.2024 r. (piątek)

1.    Rodzic/opiekun prawny wypełnia kartę kwalifikacyjną.
Kartę można pobrać z systemu lub otrzymać w szkole/placówce specjalnej (w godzinach jej pracy), która organizuje Akcję.

2.    Rodzic/opiekun prawny składa kartę kwalifikacyjną (jedna karta na jeden turnus) w szkole/placówce specjalnej (w godzinach jej pracy), która organizuje Akcję.

28.05.2024 r.

godzina 16:00 (wtorek)

Ogłoszenie informacji w systemie o kandydatach zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

29.05.2024 r.

godzina 8.00 (środa)

11.06.2024 r.

godzina 12.00  (wtorek)

Złożenie potwierdzeń opłat za żywienie i opiekę lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat w każdej szkole/placówce specjalnej (w godzinach jej pracy), do której kandydat został zakwalifikowany po złożeniu karty kwalifikacyjnej (jedna karta na jeden turnus)

Złożenie karty w szkole/placówce specjalnej wraz załącznikami jest warunkiem udziału w Akcji.

17.06.2024 r.
  godzina 12.00 (poniedziałek)

Publikacja (w systemie) listy kandydatów, którzy potwierdzili wolę udziału.
Ostateczną decyzję o przyjęciu do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.

18.06.2024 r.
 godzina 12.00 (wtorek)

Publikacja wykazu wolnych miejsc.

 

Rekrutacja na wolne miejsca

 1. Zapisy w ramach rekrutacji na wolne miejsca:

 • odbywają się tylko do szkół/placówek specjalnych dysponujących wolnymi miejscami;

 • trwają od 18.06.2024 r. od godziny 12:00 (wtorek) do czasu zakończenia Akcji „Lato w Mieście” 2024.

 1. Kandydat zgłasza się do FPES dysponującej wolnymi miejscami.

 2. Decyzję o przyjęciu dziecka do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.

 3. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji organizatora wypoczynku rodzice/prawni opiekunowie kandydata są zobowiązani podpisać/złożyć kartę kwalifikacyjną wraz z potwierdzeniem wniesienia opłat za opiekę i wyżywienie/zaświadczenia/oświadczenia upoważniającego do zwolnienia z opłat z macierzystej szkoły zgodnie z Regulaminem FPES  w terminie wyznaczonym przez organizatora wypoczynku.

 4. Nie złożenie potwierdzenia dokumentów wymienionych w pkt. 4 w terminie wyznaczonym przez organizatora wypoczynku jest rozumiane jako rezygnacja z udziału dziecka w Akcji „Lato w Mieście” 2024.

 

18.06.2024 r.

godzina 12.00 (wtorek)

Zapisy na wolne miejsca w godzinach ustalonych w danej szkole/placówce.

Rodzic/opiekun prawny zgłasza chęć udziału dziecka w Akcji w szkole/placówce dysponującej wolnymi miejscami.

Decyzję o przyjęciu do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.