Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka/dziecka nad którym sprawuje Pani/Pan opiekę, by móc zrealizować zadanie polegające na obsłudze organizacyjnej zgłoszeń uczestników letnich/zimowych form wypoczynku dzieci i młodzieży, poprzez udostępnienie jednostkom oświatowym – organizatorom wypoczynku  – elektronicznego systemu zgłoszeń do Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”, a także realizacji samej Akcji.

Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.

Kto administruje moimi danymi/danymi dziecka?

· Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka są: Prezydent m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-950), Pl. Bankowy 3/5 oraz wybrane przez Panią/Pana w procesie rekrutacji szkoły/placówki biorące udział w Akcji „Lato/Zima w Mieście”;

· na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a także o przysługujące w związku z tym prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy. Proszę je wysłać na adres: iod@um.warszawa.pl;

· na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a także o przysługujące w zawiązku z tym prawa  w zakresie działania wybranej szkoły/placówki odpowie Inspektor Ochrony Danych w tej szkole/placówce.

Dlaczego moje dane/dane dziecka są przetwarzane?

· Wynika to bezpośrednio z konkretnego przepisu prawa, tj. ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230, z 2023 r. poz. 1234), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w wprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r. poz. 452), a także zarządzenia nr 1875/2019 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście” oraz w określonym zakresie z treści udzielonej przez Panią/Pana zgody;

· dane osobowe przetwarzane są w celach: przeprowadzenia postępowania zapisów do Akcji „Lato/Zima w Mieście”, realizacji Akcji „Lato/Zima w Mieście”, zorganizowaniu przejazdu kandydata niepełnosprawnego z miejsca zamieszkania do szkoły/placówki specjalnej (Feryjnej Placówki Edukacyjnej/Feryjnej Placówki Edukacji Specjalnej), zorganizowania bezpłatnych przejazdów w celu realizacji Akcji, udziału grupy w zajęciach i imprezach miejskich oraz w celu promocyjno-informacyjnym związanym z Akcją „Lato/Zima w Mieście” oraz w celu wynikającym z treści udzielonej przez Panią/Pana zgody;

· podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w zakresie danych przetwarzanych na podstawie przepisów prawa. Jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, nie będziemy mogli zrealizować sprawy1. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne;

Dane nie pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych.

Jak długo będą przechowywane dane?

Dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa - szkoła/placówka jako organizator wypoczynku przechowuje dokumentację dotyczącą zgłoszenia wypoczynku i dokumentację wypoczynku przez 5 lat, od dnia usunięcia zgłoszenia z bazy wypoczynku (art. 92h ust. 4 ustawy o systemie oświaty), zaś w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody – do momentu jej odwołania lub realizacji celu, który został w niej wskazany (potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego).

Kto może mieć dostęp do moich danych/danych dziecka?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) podmioty, którym Współadministrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności:

· VULCAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;

· ASSECO DATA SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdyni;

b) organy publiczne i inne podmioty, którym Współadministrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa;

c) podmioty, którym Współadministrator udostępni dane osobowe na podstawie Pani/Pana zgody.

Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych/danych dziecka?

Ma Pani/Pan prawo do:

a) dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;

b) żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;

c) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

· dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

· nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych;

· wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;

· dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

· dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e) sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

· zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana/dziecka szczególną sytuacją;

· dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Współadministratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Współadministrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych2 w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie m.st. Warszawy lub szkole/placówce;

g) wycofania zgody w dowolnym momencie – w stosunku do danych przetwarzanych na jej podstawie;

h) przenoszenia danych – w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody, w przypadku, gdy ich przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

------------------------------------------------------------------------------------

1Chyba że szczegółowe przepisy prawa stanowią inaczej.

2Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, infolinia telefoniczna: 606-950-000.